INFORMATION OM GDPR OCH PERSONUPPGIFTSHANTERING

Sedan den 25 maj 2018 gäller den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) dataskyddsförordningen. Sverige har ersätt den tidigare personuppgiftslagen med en ny lag, dataskyddslagen som bl.a. kompletterar EU-förordningen.

Z-DYK & BÅT registrerar personuppgifter såsom namn, adress, mejladress och telefonnummer vid deltagande i kurser. Så sker också vid fakturaköp.

Informationen är nödvändig för att kunna följa gällande bokföringsregler men också för att uppfylla de krav som gäller inom PADI avseende kontroll av dykarens certifieringsnivå och kunskaper. Detta har också betydelse vid hänvisningar till annan dykskola för fortsatt dykutbildning. För att kunna uppfylla allt detta krävs lagring av dykarnas personuppgifter.

Om det är nödvändigt kan uppgifter också komma att vidarebefordras till domstolar och andra myndigheter, banker, försäkringsbolag eller till samarbetspartners såsom (fraktbolag t.ex. PostNord) då främst ditt namn, adress, telefonnummer och e-post för att de i förekommande fall, ska kunna leverera din order. När du handlar via vår shop ger du oss ditt medgivande att lämna ut dessa uppgifter till de olika finansieringsföretag/betalföretag vi över tid samarbetar med t.ex. Klarna eller PayPal . Personuppgifter som lämnas av privatperson i samband med köp av en kurs eller vara kommer vanligtvis att ske genom användandet av e-post, sms eller motsvarande, sedvanlig postgång men även genom användandet av här för avsedda kontaktytor på sociala medier m.fl. sätt.

För privatkunder tillämpar vi Klarna Checkout och PayPal Checkout. Företagskunder bedömer vi utifrån kreditbedömning och villkor framgår då av orderbekräftelsen, alternativt direktfakturea. Företagskunder kan även betala med kreditkort. Anmärkning mot faktura ska ske inom 7 dagar från mottagandet. 

Vi kan på din begäran (via kontaktformulär eller telefon) alternativt på eget initiativ rätta och komplettera uppgifter som kan vara felaktiga (exempel att ni inte klart anger ert namn eller adress).

När du väljer att handla mot faktura/kredit ger du även ditt medgivande att vi i förekommande fall gör en s.k. kreditupplysning på dig  med det organisations– eller personnummer du angett vid din order. Vi gör denna kontroll första gången du handlar hos oss och med jämna mellanrum mellan beställningarna. Förfaller fakturan (vid fakturaköp) och får vi inte efter påminnelse betalt kommer vi att överlämna vår fordran till Kronofogdemyndigheten eller vända oss direkt till berörd domstol för att driva in vår fordran på dig. 

I syfte att upprätthålla kvalitén på Z-DYK & BÅT:s arbete och för att fullgöra våra skyldigheter men även för att uppfylla lagar som t.ex. bokföringslagen och de etiska regler som gäller för alla företag och instruktörer anslutna till PADI, bevaras alltså personuppgifter under viss tid som varier. Bokföringsmaterial bevaras under 10 år varefter de destrueras. Detsamma gäller och studentakter räknat från dagen för berörd dykares senaste certifiering i Z-DYK & BÅT:s regi.

När en dykare köper en tjänst eller vara från Z-DYK & BÅT lämnas personsamtycke till att Z-DYK & BÅT behandlar dykarens personuppgifter för de ändamål som anges i denna information.

Dykaren samtycker därför genom att gå en eller flera utbildningar hos oss, till att uppgifter om namn och personnummer, ärenden m.m. registreras i Z-DYK & BÅT:s studentmappar, kundregister, fakturaregister, redovisningsprogram, mallahanteringsprogram, e-posthantering, såväl vad avser ankommande som utgående post med eller utan bifogade filer, databehandling av inkommande post m.m. 

Z-DYK & BÅT ansvarar för att personuppgifterna hanteras på ett korrekt sätt. Dykaren eller annan kund har rätt att en gång per år få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om berörd person som även har rätt att begära att felaktiga uppgifter korrigeras. Ansökan om information och rättelse ska vara skriftliga.

Barn under 16 år

När personuppgifter lämnas av och om barn under 16 år, ska berörda vårdnadshavare skriftligen godkänna att Z-DYK & BÅT behandlar i denna information omnämnda personuppgifter. Godkännandet kan lämnas via mail men endast om mailet med godkännandet är försett med en kopia av vårdnadshavarens körkort eller pass samt telefonnummer för uppföljande verifiering av godkännandet.

Klagomål

Klagomål rörande Z-DYK & BÅT:s hantering av personuppgifter kan göras hos tillsynsmyndigheten:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se 

Ansvarig för hanteringen

Z-DYK & BÅT är ansvarig för hanteringen av personuppgifter.
Adress: Karlbergsvägen 13, 113 27 Stockholm, Sverige
Mobil: 072-8878367
Mail: zdykbat@gmail.com
Organisationsnummer: 6101060215-xxxx